درباره

دسته بندي ها

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • چرا برخی از مدیران تمایلی به استفاده از خدمات یک مشاوره بازاریابی ندارند؟
 • راهکارهایی برای مقابله با موانع اجرای استراتژی های بازاریابی
 • قیمت در بازار کار؛ بسته جبران خدمت
 • تجارت الکترونیک و قوانین مربوط به آن
 • یک مقاله درباره نقش مشاوره در کار و زندگی
 • قلـب تپنــده تبـلیغات پارتیــزان
 • نقش مدیریت دانش در شرکت‌های مشاوره مدیریت با رویکرد تئوریک
 • بررسي رابطه مديريت زمان با فرسودگي شغلي موردمطالعه(كاركنان اداره امورمالياتي استان گيلان)
 • بازاریابی داخلی پیشگام در بازاریابی خدماتی با رویکرد مدیریت سرمایه های اجتماعی
 • نظریه کلی در ارتباط با بازاریابی تجاری – بازرگانی: نظریه R-A ( آلدرسون) چهارچوب ISBM و ساختار تئوریک
 • نظریه کلی در ارتباط با بازاریابی تجاری – بازرگانی: نظریه R-A ( آلدرسون) چهارچوب ISBM و ساختار تئوریک
 • معرفی بازاریابی بیمارستان و مراکز خدمات درمانی و کاربرد آن
 • کاربرد هوش هیجانی در بازاریابی
 • بازاریابی در بنادر(مطالعه موردی حمل و نقل کانتینری)
 • اهمیت مدیریت دانش در بازاریابی
 • بازاریابی سیاسی، چارچوب مفهومی
 • بازاریابی اجتماعی، حوزه ای نوین در مقوله بازاریابی
 • ساختار سازمانی و توانایی های بازاریابی ویژه
 • بازاریابی تعاونی
 • برنامه ریزی در مدیریت بازاریابی پارکهای علم وفناوری
 • آرشيو

  خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 1
  بازدید امروز : 16
  بازدید دیروز : 6
  بازدید هفته گذشته : 21
  بازدید ماه گذشته : 43
  بازدید سال گذشته : 4831
  کل بازدید : 26680

  چكيده: 
  اين پژوهش به منظور بررسي رابطه ي مديريت زمان با فرسودگي شغلي كاركنان اداره كل امور مالياتي استان گيلان انجام شده است. وهمچنين با افزايش ميزان مهارت مديريت زمان كاركنان،از ميزان فرسودگي شغلي آنها كاسته مي شود. جامعه آماري اين تحقيق كليه كاركنان اداره كل امور مالياتي استان گيلان بوده است. ابزارهاي اندازه گيري اين پژوهش دو پرسشنامه فرسودگي شغلي و پرسشنامه مديريت زمان بوده است. نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داده است رابطه معني داري بين مديريت زمان و فرسودگي شغلي كاركنان وجود دارد. همچنين كليه ابعاد مديريت زمان به غير از بعد نه گفتن با فرسودگي شغلي رابطه معني دار دارند. 
  مقدمه 
  كاركنان امروزه با افزايش مداوم وظايف شغلي در محل كار روبرو هستند. اين در حالي است كه اوقات بيشتري را صرف كار مي كنند و اين موجب وارد آمدن فشار بيش از اندازه بر آنان مي شود و كاركنان اداره امور مالياتي استان گيلان نيز از اين امر استثنا نيستند. امروزه انتظارات از كاركنان در درون و بيرون اين سيستم اجتماعي بسيار زيادشده است و آن ها دائما" تحت فشار كاري هستند. اين فشار احتمالاً آنان را بيش از پيش تحت تأثير قرار مى دهد، سلامت و آسايش شخصي آنان را به خطر مي اندازد، آنان را دچاراسترس يا فشار رواني مي كند و در اثر فشارهايي كه بر آنان وارد مي شود، پس از مدتي از توان و انرژي اوليه اين نيروي مهم كاسته مي شود. به همين خاطر ممكن است از كارايي و اثربخشي آن ها نيز كاسته شود. اين استرس اگر ادامه داشته باشد، موجبات واماندگي و فرسودگي آنان را به وجود مي آورد . فرسودگي شغلي پديده اي است كه در سالهاي اخير توجه روان شناسان و دانشمندان علم مديريت را به خود جلب كرده است. فرسودگي كاري در حقيقت نوعي از فرسودگي رواني است كه با فشارهاي رواني يااسترسهاي مربوط به شغل و محيط كار توام گشته است. اين اختلال درميان انواع مشاغل مددرسان و ياري دهنده نظير مشاوران، معلمان، مددكاران اجتماعي، پزشكان، پليس، پرستاران و مواردي از اين قبيل مشاهده شده و با محركهاي تنش زايي مانند داشتن مراجعان بيش ازحد در يك زمان، نداشتن وقت كافي و فقدان به عنوان عامل اصلي فرسودگي » حمايت يا قدرداني مرتبط است. امروزه يكي از منابع اصلي فشار رواني فشار كاري بيش از حد و نداشتن وقت كافي مي باشد اما ميزان فشاركاري و به تبع آن فشار رواني « شغلي و فرسودگي شغلي در افراد مختلف متفاوت است. سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه چگونه مي توان ازفرسودگي شغلي جلوگيري كرد؟ براي جلوگيري از فرسودگي شغلي قبل از هر چيز بايد علت يا علت هاي بوجود آورنده آن را پيدا كرد تا با شناسايي و از بين بردن علت به درمان آن پرداخت.عامل اصلي و اوليه فرسودگي شغلي عبارت است از اينكه شخص در مدت طولاني تحت فشار رواني وعصبي شديد باشد. كارشناسان فشار عصبي كاركنان را به دو دسته فشار عصبي سازماني و فشار عصبي زندگي تقسيم كرده اند. آنها علل ايجاد فشارهاي زندگي را تغيير زندگي وفاجعه زندگي نام برده اند و علل ايجاد فشارهاي عصبي سازماني را الزامات شغلي، نوع شغل، تأمين، كار زياد،الزامات فيزيكي، حرارت، طرح دفتر، الزامات نقش، تضاد ابهام، ادراكات روابطي، فشار گروهي، تب رهبري و شخصيت نام برده اند .در زمان كنوني يكي از منابع اصلي فشار رواني كمبود وقت مي باشد. اينكه افراد چه شغلي داشته باشند و در چه مقام و پستي باشند مهم نيست زيرا همه به نحوي با اين مسئله روبرو مي باشند. همه ما دو نفرى را كه داراي شرايط كاري كاملا" يكسان هستند، اما يكي از آن ها دايما" از كمي وقت و فشار كاري نالان است در صورتيكه ديگري احساس راحتي كرده و در زمان خود كارها را به پايان مي برد و حتي داراي كارايي و اثربخشي بالاتري نيزمي باشد ، ديده ايم. اين پديده توجه محقق را به امر مديريت زمان )استفاده درست از زمان( جلب كرده واين سؤال را مطرح نمود كه مديريت زمان چه نقشي مي تواند در اين فرايند مهم داشته باشد؟ مديريت زمان چه رابطه اي با فرسودگي شغلي مي تواند داشته باشد ؟بين فشارهاي رواني وفرسودگي شغلي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. فشارهاي رواني وقتي رخ ميدهد كه عدم تعادل بين مطالبات وخواسته هاي محيطي با توانايي فرد براي پاسخ دادن به آنها وجود داشته باشد. هر چه مطالبات و خواسته هاي محيطي افزايش يابد و توانايي فرد براي پاسخ دادن به آنها كاهش يابد، فشار رواني بيشتري ايجاد ميشودو باعث تجربه منفي در فرد و فرسودگي شغلي مي گردد. فرسودگي شغلي تنها خستگي و فشار ناشي از كارنيست كه بعد از كار مداوم به وجود مي آيد بلكه به سبك كلي زندگي فرد و ساعتهاي بيداري او نيز سرايت مي كند . براي مقابله با سندرم فرسودگي كاري راههاي متعددي وجود دارد از جمله كاهش و از بين بردن استرسهاي موجود در محيط كار، حمايتهاي روحي و عاطفي خانواده، دوستان و همكاران؛ ارائه خدمات مشاوره اي جهت تغيير نگرشهاي منفي مبتلايان و دميدن روح عزت نفس و خود ارزشمندي در آنها ؛ تغييرشرايط كاري نامساعد و نامطلوب ؛ تنظيم برنامه هاي آموزشي؛ تغيير شغل؛ محدود كردن وكم كردن ساعات كار، استراحت دادن؛ و تبادل اطلاعات مربوط به فرسودگي در بين كارمندان. مديريت زمان، يكي از مؤلفه هاي علم مديريت مي باشد. مديريت زمان استفاده مؤثر از منابع و راهي جهت رسيدن به اهداف شخصي است. علاوه بر آن، مديريت زمان شامل مهارت هايي از قبيل انضباط شخصي، هدف گذاري، كنترل وقفه ها، روش سازماندهي امور و غيره است. اين مهار تها به خوبي مي توانند باعث حذف بسياري از منابع استرس سازماني شده و اثرات منفي آن را كاهش دهند .
  به نظر سروش، مديريت زمان ارائه شيوه هاى علمى و موثر صرفه جويى در وقت و مهار كردن آن جهت دستيابى به موفقيت بيشتردر كار و زندگى است. اين شيوه ها عبارتند از هدف گذارى، تعيين اولويتها و رعايت اولويتها. هدف اصلي اين تحقيق، كسب شناخت علمي در خصوص رابطه بين مديريت زمان و فرسودگي شغلي و محاسبه ي رابطه بين هر يك از ابعاد مديريت زمان با فرسودگي شغلي كاركنان ارائه راهكارهاي پيشنهادي جهت كاهش فرسودگي شغلي كاركنان و بالا بردن مهار تهاي مديريت زمان كاركنان اداره كل امور مالياتي استان گيلان بوده است. 
  مواد و روشها 
  اين تحقيق بر حسب نحوه گردآوري داده ها يك تحقيق توصيفي است. زيرا هدف آن توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است. از سوى ديگر،چون اين تحقيق به منظور كشف واقعيتهاي موجود و ياچيزهايي كه هستند، انجام مي گيرد و براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده كرده است، يك تحقيق پيمايشي 6 محسوب مي شود. همچنين چون اين تحقيق به بررسي رابطه متغيّرها پرداخته است، پس از اين لحاظ تحقيق همبستگي به حساب مي آيد.جامعه مورد بررسي اين تحقيق كليه كاركنان اداره كل امور مالياتي استان استان گيلان را كه در سال مالي 1389 مشغول به خدمت بوده اند، شامل شده است كه تعداد آن ها 420 نفر مي باشد روش نمونه گيري اين تحقيق روش نمونه گيري تصادفي ساده بوده است 255 كارمند به عنوان نمونه انتخاب شدند.. پس از پخش پرسشنامه ها، 240 پرسشنامه برگشت داده شد. بنابراين، نمونه اين تحقيق را 240 كارمند اين اداره كل شامل مي شود. 
  در اين تحقيق از دو ابزار كه به صورت پرسشنامه بوده اند، استفاده شده است:الف- آزمون فرسودگي شغلي: براي اندازه گيري فرسودگي شغلي از پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلچ ( 1985 ) استفاده شده است. اين پرسشنامه 22 سئوالي از نوع ليكرت مي باشد. پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلچ و جكسون MBI1 در مطالعات مختلفي چه در داخل و چه در خارج به كار گرفته شده است و در اين مطالعات روشن شده است كه از پايايي و روايي بالايي برخوردار مي باشد. 
  ب- پرسشنامه مديريت زمان: 
  براي اندازه گيري مديريت زمان از پرسشنامه مديريت زمان استفاده شده است. اين پرسشنامه يك ابزار40سئوالي با مقياس ليكرت 4 درجه اي است كه براي اندازه گيري مهارتهاي مربوط به مديريت زمان ساخته شده است. اين پرسشنامه كه مخصوص سنجش مهارت هاي فردي مديريت زمان كاركنان ميباشد، توسط عزيزي مقدم ( 1385 ) ساخته شده است. پرسشنامه مديريت زمان داراي 48 سؤال از نوع ليكرت مي باشد. بنا به اظهارات سازنده ي آن، روايي اين پرسشنامه توسط چند نفر از صاحبنظران كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري در شاخه هاي مختلف مديريت بوده اند بالا ارزشيابي شده است. براي اطمينان از روايي آن پرسشنامه در اختيار سه نفر از كارشناسان ارشد مديريت قرار گرفت كه روايي آن را خوب ارزيابي كردند. پايايي پرسشنامه در دو مورد جداگانه توسط سازنده آن بررسي شده است. در يك مورد پرسشنامه به 0 بدست آمده است. .براي اطمينان از پايايي اين پرسشنامه قبل از اجراي آن، پرسشنامه به 40 نفر از كاركنان اداره كل امور اقتصاد و دارايي استان استان گيلان كه شباهت زيادي به كاركنان جامعه اين تحقيق دارند، داده شد پس از تجزيه و تحليل داده ها با روش آلفاي كرانباخ و با استفاده از نرم افزارآ ماريSPSS پايايي 0/67 بدست آمده كه پايايي خوبي ميباشد.

  نوشته شده در دوشنبه 10 آذر 1393 ساعت 13:59 توسط : سارا | دسته : | 146 بازدید
 • []


 • سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات